Царовска на средба со наставниот кадар, наставниците задоволни од новите наставни програми за прво одделение

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Новите наставни програми за прво одделение се комплементарни со Концепцијата за основно образование од која всушност и произлегуваат и истите ќе придонесат кон значително осовременување на наставата во училиштата. Добро е што за прв пат во еден ваков процес се прави меѓусебно поврзување на програмите и што во нивната изработка учествуваат поголем број експерти од областа и практичари – наставници од училиштата.

Ова е заклучокот од денешната средба на министерката за образование и наука со наставниците од основните училишта на која пред нив беа презентирани новите наставни програми за прво одделение чија изработка е во завршна фаза, а по кои тие ќе
треба да работат во новата учебна година.

Наставниците сметаат дека во новите наставни програми се опфатени теми кои се особено значајни за развојот на личноста на ученикот, а кои недостасуваа досега, како родовата еднаквост, инклузивноста, мултикултурализмот, заштита на животната средина, почитување на различностите и слично. Сепак, најголема придобивка е интеграцијата на програмите, која овозможува реализација на сродни теми од различни наставни предмети во текот на исто одделение, односно разгледување на една тематика од повеќе различни перспективи и аспекти што овозможува полесно разбирање и совладување на материјата од страна на учениците.

Како што посочија наставниците, суштински важно е што новите наставни програми се темелат врз основа на Национални стандарди базирани на компетенции и се фокусираат на резултати од учењето. Ова им овозможува поедноставно следење на напредокот на учениците, но и автономија во изборот на материјали, теми и
прилагодување на наставата на групи и поединци со цел постигнување на очекувањата од секој еден ученик. Ова ќе значи создавање на сé поквалитетни ученички генерации во иднина.

Наставните програми се очекува да бидат усвоени и јавно објавени во текот на
утрешниот ден од страна на Бирото за развој на образованието како институција
координатор на процесот.