Еве каде денеска се одвива теренската вакцина

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Теренската вакцинација денеска се одвива во следните населени места: 

Тетово – Селце, Вејце, Лавце 

Гостивар – Дебреше, Врањовце 

Ресен – Горнa Бела Црква, Долна Бела Црква, Сопотско, Козјак, Евла, Горно Дупени, Болно 

Штип – Калаузлија, Јунузлија, Парналија, Кучица 

Свети Николе – Малино, Преод 

Струга – Корошишта 

Ростуше – Требиште, Велебрдо 

Струмица – Муртино, Габрово 

Неготино – Бесвица, Барово 

Пробиштип – Плешенци 

Кочани – Тркање 

Кичево – Г.Строгомиште, Д. Строгомиште 

Битола – Добромири, Д.Агларци, Г.Агларци, Делбеговци,Дедебалци, Путурус, Црничани, Добрушево, Алинци, Мусинци, Мојно, Ношпал 

Охрид – Рамне, Велестово, Рача, Шипокно, Коњско, Елшани, Лагадин 

Македонски брод – Лаг, Калуѓерец, Могилец 

Велес –  Виничани, Ногаевци, Водоврати, Кочилари 

Скопје – Драчево, Батинци 

Берово – Ратево 

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19. Замолуваме за поддршка на овој процес.